ระบบเก็บข้อมูล Stock ร้านไอบายโยคะ

isAvailable()): ?>

__('Availability:') ?> <? php echo $this->__('Call for Availability') ?>